ANG  MAHIMAYAONG  MENSAHE  SA  MAAYONG  BALITA

ANG MODERNONG EBANGHELYO SA MAAYONG BALITAAng pulong "Gospel" - gihubad gikan sa pinulongan nga Griego -
"euaggelos "- nagpasabot nga "maayong balita" (good news).  Kadaghanan
sa nanagsimba nasayod ug unsa ang "gospel" o maayong balita.  Apan
tungod sa huyang nga pagtulun-an , nga sagad naggagikan sa pulpito ang
tinuod nga kahulugan niini nawala na karon.  Nagpuyo kita ning panahona
nga adunay mahuyang nga pagsabot sa Maayong Balita.  Dunay uban nga
madasigon kaayo sa ilang pagsangyaw aron makakaplag ug bag-ong mga
tinun-an o disipulo.  Apan ang tinuod nga Maayong Balita wala napasabot
pag-ayo, ang resulta daghang mga simbahan nga puno sa mga tawo nga wala
pa nangabag-o, ug dili tinuod nga kristohanon,  morag kristohanon tinuod
tan-awon sa gawas apan ang tinud-anay ana-a gihapon sila sa bati nga
binuhatan.  Ang huyang nga pagsabot sa mensahe sa Maayong Balita, dili
makaluwas ni bisan kinsa, maong dili angay ikahibulong nga daghang
simbahan karon nga puno sa nga katawhan nga dili tinud-anay nga
kristohanon.  Dunay mga tawo karon nga nagtan-aw ug unsa kadaghan ang
mga tawo nga nagsimbahan nianang simbahana  , unsa kadako ang ilang
bilding ug unsa kini kadatu, mao kini ang ilang gihimong basihan.  Apan
si Jesus miingon, Kon kamo iya pa sa kalibotan , higugmaon unta kamo sa
kalibotan.  Apan gipili ko kamo gikan niining  kalibotana, ug kamo dili
na iya sa kalibotan; busa nasilag ninyo ang kalibutan.  ( Juan 15:19)
Busa paminaw higala, kung mohatag kag kalibutanong mensahe (maayong
balita) ang mga katawhan ganahan kaayo maminaw niini , paminaw nila
relihiyoso na kaayo sila.  Apan kung imong isangyaw ang maayong balita
nga makapahinuklog / makapatandog sa mga makasasala sa ilang sala daghan
ang mobiya sa simbahan .  Si Jesus miingon " Sulod kamo sa sigpit nga
gangha-an, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa
impiyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan .  apan masigpit ang
ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug diyotay ra
ang nakakaplag niini." ( Mateo 7:13-14)
Ang pinakasayon nga pamaagi sa pag-estorya sa mga makasasala mao ang
pag-ingon kanila nga "Ang Ginoo nahigugma kanimo ug aduna siyay maayo
nga plano alang kanimo, angkona nga ikaw makasasala, paghinulsol ug
pag-ampo ug ikaw maluwas." Dunay uban nga mga Pastor o Magwawali nga
inig hapit na mahuman ang ilang pagwali moingon dayon ngadto sa mga
katawhan nga ipataas  ang inyong mga kamot, duol diri sa atubangan
paglitok ug mga pag-ampo ug dawata si Kristo Jesus.  Higala, hain man
ang tinud-anay nga paghinulsol sa sala?  Ang makasasala ba tinud-anay
nga natandog sa iyang mga  bati nga binuhatan ug sa makalilisang nga
dangatan sa iyang pagpakasala?  Dili ingon niini  ang pamaagi sa
pagsangyaw sa atong mga Apostoles sa Maayong Balita , bisan pa sa mga
Reformers ug Puritan.  Silang tanan nagsangyaw sa Maayong Balita sa
paghinulsol una sa ilang mga sala ug mga bati nga binuhatan aron
makonbikto ang usa ka makasasala , ug inig human sa pagsangyaw sa
kaluwasan ang usa ka magtutuo masayod sa gugma sa atong Ginoong Jesus.
Si Charles Finney - ang naningkamot pag-ayo sa tawhanong pamaagi aron
iyang makabig ang simbahan, ug karon ang atong pagtulun-an mahitungod sa
Ginoo (Theology) naumol pinaagi sa inpluwensiya ni Charles Finney sa
tuig ( 1792-1875).  Si Finney usa ka Pelagian ug gibaliwala lamang ang
orihinal nga sala.  Si Charles Finney usab ,usa ka bantugang
Ebanghelista sa nasod nga Amerikanhon .Tungod sa iyang maayong pamaagi
mahitungod sa pagtulun-an sa Ginoo, usa gihapon kini karon sa mga inila
nga basahon ilabi na sa Pentecostal nga mga simbahan .  Si Finney usa ka
kritiko nila ni Martin Luther ug John Calvin nga adunay pagtahod sa
ilang gipangtudlo mahitungod sa "Gimatarong Diha Sa Pagtoo, " pinaagi sa
pagbalhin sa pagkamatarong ni Ginoong Jesus. Wala siya magkupot kung
unsa ang gisangyaw ug gipangtudlo sa mga Reformers, hinoon, ang iyang
gisang-yaw maoy nagtud sa uban nga mga tawo aron mas palabihon nila ang
ilang kasingkasing kay sa ilang nahibaw-an, ug gitawag kini sa English
"emotional experience".  Daghang mga Kristohanon nga wala makabantay
niini kay wala man sila magtuon sa estorya sa sinug -danan sa simbahan
(History of the Church).


ANG MAAYONG BALITA DIHA SA BASAHON


1 Corinto 15:1-2  - Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa Maayong Balita
nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat , nga maoy nakpalig-on sa inyong
pagtoo .  Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali
kaninyo.  Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kon magpabilin kamo niini
nga malig-on gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtuo.  (Ang kaluwasan
diha ra gyud makapaglagan sa Maayong balita).
Marcos 1:1 - Mao kini ang Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo,
ang Anak sa Dios.(Kung wala si Jesu- Cristo walay Maayong Balita)
Lukas 4:18 - Ang Esprito sa Ginoo ania kanako . Gidihogan ako niya aron
pagsangyaw sa Maayong Balita  ngadto sa mga kabos, Gipadala ako niya
aron pagsangyaw sa kagawasan  ngadto sa mga binihag, Ug pagpahiuli sa
pana-aw sa mga buta ; Pagpagawas sa mga dinaogdaog. ( Ang misyon ni
Kristo mao ang pagsangyaw sa Maayong Balita)
Roma 1:1 - Gikan kang Pablo nga ulipon ni Cristo Jesus , gipili
pagkaapostol , ug gitawag sa Dios aron magwali sa Maayong Balita. ( Ang
importante sa  Sibahan mao lamang ang pagsangyaw sa Pulong sa Dios ug
dili ang programa sa Simbahan o sa building niini)
1 Corinto 1:17 -  Si Cristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag,
kondili aron pagsangyaw sa Maayong Balita, dili ginamit ang mga pulong
nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Cristo
didto sa krus. ( Ang Maayong Balita lamang  ang makaluwas kanimo, ang
bunyag resulta lang kini sa Maayong Balita)
Marcos 1:15 - Miingon siya , "Miabot na gayod ang panahon nga maghari na
ang Dios! Busa hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang
Maayong Balita!"  ( Kung walay paghinulsol walay Maayong Balita )
Marcos 8:35 -  Kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi
mawad-an hinuon niini; apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang
kanako ug sa Maayong Balita , dili mawad-an niini . ( Ang Maayong Balita
mao kini, kinahanglan ilimod ang iyang kaugalingon aron sa pagsunod kang
Cristo Jesus)
Roma 2:16-  Sumala sa Maayong Balita nga akong giwali, mao kini ang
mahitabo unya niadtong Adlawa, nga ang Dios pinaagi kang Jesu- Cristo,
maghukom sa tinagong mga hunahuna diha sa kasingkasing sa mga tawo. (
Adunay husga alang sa dili magtutuo )
Roma 1:16 -Kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo kay kini mao ang gahom sa
Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo , una sa tanan , sa mga Judio
ingon man sa dili mga Judio.
( Ang Maayong Balita adunay gahom sa pagbanhaw sa patay diha sa sala
aron sila mabuhi)
1Corinto 9:18 - Busa unsa may suhol nga mapaabot ko?  Ang pribilihiyo
sa pagwali sa Maayong Balita sa walay pagpabayad  niini, sa walay
pagpahimulos sa akong mga katungod sa akong paghago alang sa ebanghelyo.
(  Karong panahuna daghang Magsasangyaw nga nahimong dato tungod sa
pagsangyaw sa Maayong Balita  kay ila kining giabusahan aron sila
maadunahan.)
2 Corinto 11:4 - Kay gikalipay man ninyo ang pagdawat kang bisan kinsa
nga moanha kaninyo nga magwalig laing Jesus nga dili maoy giwali namo;
ug gidawat ninyo ang usa ka Espiritu ug sa ebanghelyo  nga inyong
nadawat gikan kanamo. ( Adunay mga mini nga ebanghelyo nga murag susama
gayod sa orihinal  sama sa mga pagtulun-an sa mga Jehovah's Witness,
Mormons ug uban pa nga mga mini nga relihiyon)
Galacia 1:6 - Nahibulong ako nga sa kalit lamang mitalikod kamo kaniya
nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Cristo, ug midawat kamo sa
laing ebanghelyo. ( Ang Maayong Balita sa grasya lamang bisag unsang
klasing maayong buhat dili ikapuno sa Maayong Balita, tungod kay ang
Maayong Balita gikan ra gyud sa Ginoo ang tawo walay ikapuno niini.)
Galacia 1:8 - Apan bisan kon kami , o usa ka anghel gikan sa langit,
magwali kaninyo ug ebanghelyo nga lahi sa among giwala, ipatunglo sila!
( Bisan si Satanas pweding magpaka-anghel sa kahayag ug magsangyaw ug
laing ebanghelyo )
1Tesalonica 2:8 -  Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo
ang Maayong Balita  sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong
kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. ( Kinahanglan gayod nga ang
kinabuhi sa usa ka Magwawali moangay sa iyang giwali o sa ebanghelyo sa
Maayong Balita)
Mateo 24:14 - Ug kining Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios
iwali ngadto sa tibuok kalibotan aron masayod niini ang tanang tawo, ug
unya moabot ang kataposan. ( Ang Maayong Balita kinahanglan isangyaw
ngadto sa tibook kalibotan ug dili angay itago)

ANG BATI NGA BALITA

Walay maayong balita kong walay bati nga balita.  Ang problema karon sa
bag-ong  simbahan mao nga ang Maayong Balita gisangyaw ngadto sa
makasasala agig paagi sa pagsulbad sa ilang mga problema ug aron sa
pagtagbo sa ilang mga panginahanglan matag-adlaw.  Ang resulta, walay
tinud-anay nga paghinulsol sa sala ug wala nagpuyo nga balaan diha sa
Ginoo.  Ang Ginoo, gipaila nga mahigugmaon kaayo ,ug mahigugma gayod sa
mga makasasala ug wala maghatag ug dakong bili sa ilang mga sala .
Apan  higala, dili kini mao ang Ginoo nga atong mabasa sa Bibliya.   Ang
Ginoo nga atong mailhan diha sa Bibliya, hilabihan nga pagkagamhanan
gayod ug kinahanglan nga ato siyang simbahon nga adunay kahadlok tungod
sa atong pagtahod Kaniya. Karong panahona, ang mga katawhan wala nay
kahadlok ug pagtahod diha sa Ginoo, ug dili sab angay ikahibulong nga
ang mga batan-on usab karon wala nay pagtahod sa ilang mga ginikanan
tungod kay wala man sila makaila sa tinood nga Ginoo.

ANG DIOS HILABIHAN NGA PAGKABALAAN


Panultihon 9:10 - Aron ka magmaalamon , una sa tanan tahora ang Ginoo .
Kon hisayran mo ang Balaang  Dios , batonan mo ang panabot.
Hebreo 12:14 -  Paningkamoti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo ug sa
pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo.
Isaias 6:3 - Nag-ingnanay sila : Balaan , balaan , balaan ang Ginoo nga
labing Gamhanan; nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya.
Ang Ginoo sa langit hilabihan nga pagkabalaan ug ang tawo nga makasaksi
sa presensiya sa Dios magkurog tungod sa iyang mga sala.  Sa atong
nabasa sa ibabaw atong makita ang kinaiyahan sa Dios nga hilabihan
pagkabalaan, gibalik-balik gayod paglitok sa makatulo ka higayon nga
Siya Balaan  gayod.  Sa Hebrehanon nga kinaiya, kung ang usa ka pulong
gibalik paglitok sa makaduha sama pananglit kadtong si Jesus miingon "
Tinuod, tinuod, Ako mosulti kaninyo" - buot ipasabot tinuoray gayod.
Pero kung ang usa ka pulong balik-balikon paglitok sa makatulo ka
higayon nagpasabot nga "hilabihan o grabe gayod ".  Si Isaias , ang usa
ka Propeta sa nasod nga Israel, siya ang pinakamaayong tawo niadtong
lugara , apan sa dihang iyang nakita ang hilabihan nga pagkabalaan sa
Ginoo nga puno sa himaya , si Isaias wala moingon nga " bulahan ako kay
nakita ko ang  hilabihan nga pagkabalaan sa Dios. "  Apan miingon hinoon
siya sa iyang kaugalingon . " Pagkaalaot ko! Kay dili ako takos
moatubang kaniya, kay daotan ang matag pulong nga mogula sa akong
ngabil, ug nagpuyo taliwala sa mga tawo kansang  mga pulong daotan ; kay
nakita ko ang Hari , ang Ginoo nga Labing Gamhanan!"  Si Isaias usa ka
tawo sa Ginoo, sa dihang nakita niya ang presensiya sa Dios nga
nagdan-ag sa pagkabalaan, nakita niya ang iyang kaugalingon ug unsa siya
kahugaw . Maong nakaingon siya "pagka-alaot ko, kay dili ako takus nga
moatubang kaniya", ang buot ipasabot nakita niya ang iyang pagkangil-ad
o pagkabati.   Kay siya usa ka tawo sa Ginoo nagsangyaw sa Iyang pulong
pinaagi sa iyang mga ngabil , ug karon iyang nakita ug unsa kabati ang
matag pulong nga ninggula sa iyang mga ngabil, dili lang siya lakip na
ang mga katawhan nga nagpalibot kaniya.

Ug kita usab sama kang Isaias, nagtuo nga matarong, ana-a sa sakto,
utukan ug balaan, hangtod nga atong masaksihan ang pagkabalaan sa Dios,
dayon atong mahunahuna ug masabtan nga dili diay kita balaan, dili
matarong ,dautan , puno sa  garbo ug mapaaron-ingnon, ug angayan lamang
kitang husgahan  ug silotan , kay matod pa sa Daang Kasulatan , kung ang
balaan  nga tawo makakita sa presensiya sa Dios, sila nagpangurog sa
kahadlok ," ayaw pasultiha ang Dios kanamo aron dili kami mamatay "
(Exodo 20:19)  Apan karon ang mga katawhan wala nay kahadlok sa Dios,
hinoon, ila kining gikataw-an , ug para sa uban gitawag kini  nila ug
balaan nga katawa.


ANG PAGKAPUKAN SA TAWO

Genesis 3:3 - Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami
sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap nianang  kahoya; kon
supakon namo kini, mamatay kami." Si Adan usa ka matarong ug hingpit
diha sa Dios kay gilalang man siya diha sa panagway sa Ginoo.  Ug aduna
siyay kagawasan sa pagsunod og sa dili pagsunod sa kabubut-on sa Dios,
kay gibuhat man siya nga hingpit .  Apan si Adan ug si Eva nakasala ug
napukan sa ilang orihinal nga pagkamatarong ug ang ilang relasyon sa
Dios naputol usab tungod sa ilang sala.  Sama sa giingon sa Ginoo, patay
sila sa ilang sala ug tungod sa sala nahugaw ang tibuok bahin sa ilang
lawas ug kalag . Si Adan mao ang pangulo sa tanang katawhan, ug pinaagi
kaniya ang sala nakasulod, ug ang tanang  katawhan sa kalibutan nakasala
usab.
Roma 3:23 - Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios...
Roma 5:12 - Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo , ug
ang sala nagdalag  kamatayon.  Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa
tanang katawhan  kay nakasala man ang tanang tawo..

Angayan natong masabtan nga ang pagsupak sa kabubut-on sa Dios usa ka
makalilisang nga sala.  Si Adan ug si Eva, nisupak sa kabubut-on o gahom
sa Ginoo, gikalimtan nalang ang mga sugo niini tungod sa ilang garbo nga
mao ang sinugdanan sa tanang mga ngil-ad nga binuhatan.  Wala na silay
pagtahod sa pulong sa Ginoo, wala na silay kahadlok niini, ni pagtahod
sa Iyang kahimayaan.  Tungod sa ilang garbo nangambisyon silang mahimong
Ginoo.  Ang tawo nagsunod nalang sa linlang ni Satanas.  Ang tawo ba
nahimong makasasala tungod kay siya nakasala? Dili, ang tawo nakasala
tungod kay siya makasasala nang daan.  Ug kini nga sala ato pang nasunod
sa atong mga katiguwangan , ug maoy nakapahimo natong makasasala, sama
sa giingon ni David, "Dautan ako sukad ako mahimugso; ug makasasala
sukad ako ipanamkon."( Salmo 51:5)  Dili na kinahanglan nga imo pang
tudluan ang usa ka bata aron magpakasala siya, nasayod na siyang daan
unsaon pagbuhat niini tungod kay anaa na kini kaniya nga kinaiya.
" Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako, sa ato pa, sa akong
pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili man
ako  makahimo."( Roma 7:18)


ANG BALAOD SA DIOS

Ang Balaod gimugna tungod kay adunay mga masinupakon nga binuhat.  Kung
makakita ka ug daghang mga tinugyanan sa Balaod sa usa ka lugar, kana
nagpasabot nga daghang badlungon nianang dapita. Nagtuo kita nga maayo
pa kita itandi sa usa ka kriminal.  Apan ang Balaod sa Dios nagpadayag
nga kita makasasala diay. Kay ang Balaod sama sa usa ka samin , kung
mosulod kini sa panimalay sa usa ka kalag sama kini sa usa ka mahayag sa
mangitngit nga lawak nga mopadan-ag sa abog ug hugaw nga wala
madiskita-e. Usa kini ka pagsuway aron atong masabtan ug mahibaw-an nga
ang presensiya sa sala kamatayon sa atong kalag.  Sa atong nasabtan sa
nilabay nga panid ning atong gibasa, ang Ginoo hilabihan nga pagkabalaan
ug pagkamatarong .  Ang pagkabalaan sa Dios ug ang pagkamatarong niini,
gipadayag Niya sa iyang napulo kasugo, nga mao ang Balaod sa Dios.  Kay
ang Dios hingpit man ang Balaod nga naggagikan kaniya hingpit
usab.(Salmo 19:7)" Hingpit ang balaod sa GINOO, ug naghatag  kinig
bag-ong kinabuhi; kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag ug kaalam  sa
mga walay alamag."  Ang bugti nga paagi aron kita makaadto sa langit mao
lamang ang pagkinabuhi nga balaan ug matarong sama sa Ginoo.
Gikinahanglan gayod ang atong tinuoray nga pagkabalaan aron atong
masunod ang kada sugo nga anaa sa balaod sa Dios. Apan nalaglag kita
atong gisupak ang balaod sa Ginoo; nakasala kita batok sa labing
gamhanan nga Dios. Makaadto kaha kita sa langit sa atong mga sala? Dili
gyod! Kay ang Ginoo dili mopuyo sa mga daotan..  " Dios ka nga dili
mahimuot sa daotan, ug kanimo walay dapit ang kangil-aran." (Salmo 5:4)
"Kay ang mata sa Dios kanunay nakakita sa mga masalaypon"(Habacuc 1:3)
Kinahanglan nga kita magpakamatarong aron atong mauban ang hilabihan
usab nga  pagkamatarong nga Ginoo. Ang Ginoo naghatag ug balaod sa tawo
ug miingon,"Sultihi ang tibuok Israel , pagbalaan kamo, kay ako, ang
GINOO nga inyong Dios, balaan man." Ang buot ipasabot nga kinahanglan
nga magkinabuhi kita nga adunay hingpit nga pagbalaan nga walay maskin
gamay nga sala ug atong tipigan ang mga balaod diha sa Daang Kasabotan,
ug kinahanglan nga dili ta magpakasala bisan gamay maskin pag moingon ta
nga wala tuyoa."Kon ang tibuok katawhan sa Israel makasala ug makalapas
nga dili tinuyo sa usa sa mga sugo sa GINOO"(Levitico 4:13) Si Santiago
nag-ingon,"Kay ang naglapas bisan sa usa lamang ka sugo sa Balaod
nakalapas sa tanan." (Santiago 2:10)

Karon dunay mga simbahan nga nagpanuko pagsangyaw sa Balaod sa Dios.
Ang Balaod ug ang Ebanghelyo sa Dios kinahanglan mag-uban kanunay.  Ang
Balaod mao ang kahingpitan sa Dios. Kay ang Balaod maoy timbangan  diin
kitang tanan pagatimbangon.  Mao kini ang kahingpitan sa himaya sa
Ginoo.  Giunsa man kita pagsukod sa himaya diha sa Balaod? Roma 3:23
nag-ingon, "Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios." Ang Balaod sama sa
ispada nga duhay suwab mopaila  sa makasasala nga sila nakasala.
Usa ka adlaw niana may usa ka tawo nga miduol kang Jesus ug nangutana
kaniya,"Magtutudlo, unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang
kinabuhing dayon? ( Mateo 19:16) Kung karong panahona adunay susama nga
tawo nga mangutana sa mao nga pangutana sama sa iyang gipangutana kang
Jesus unsa man kahay itubag sa usa ka bag-uhay nga kristiyano?  Moingon
gayud siya ," gusto kang makabaton ug kinabuhing dayon , sayon ra
kaayo, pag-ampo ug ikaw maluwas." Apan si Jesus, mihisgot sa Balaod ug
gusto niyang ipakita niini kung iya ba kining gitipigan ug gisunod. Siya
miingon kaniya,"Unsang mga sugoa?" Si Jesus mitubag,"Ayaw pagpatay; ayaw
panapaw ; ayaw pangawat; ayaw pamakak;tahora ang imong amahan ug inahan;
ug  higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon." Ang
batan-on mitubag,"Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong
buhaton?" Ug miingon si Jesus kaniya,"Kon buot kang mahingpit, lakaw ug
ibaligya ang tanang mong katigayonan ug ihatag ang tanang halin ngadto
sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi ngadto sa langit;unya balik
nganhi ug sunod kanako." Sa pagkadungog niini sa batan-on milakaw siya
nga masulob-on kay dato man siya kaayo.( Mateo 19:18-22) Unsa may
nahimong sala sa batan-on? Nakasala siya sa unang sugo sa Dios nga mao
ang, "Ayaw pagbaton ug laing nga dios gawas Kanako", apan ang dios sa
batan-on mao ang iyahang bahandi. Nagtoo siya nga maayo nakaayo siya
.Apan sa dihang iyang nasayran ang Balaod nakita niya ang iyang
pagkamakasasala.Unsa may gibuhat sa Balaod? Kini mao ang mopaila kanato
nga kita nakasala sa Balaod sa Dios.  Kay sa tinuod lang, kita nakasala
batok sa Dios sa atong hunahuna, sa atong sinultian, ug sa atong mga
buhat. Gipadayag ni Jesus ang iyang Balaod, ug ang pagkainutil sa tawo
sa pagsunod niini, mao nga miingon siya, " nakadungog kamo nga giingon
kaniadto , Ayaw panapaw'.  Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay
motan-aw sa usa ka babaye uban sa law-ay nga hunahuna nakapanapaw na
kaniya sulod sa iyang kasingkasing.( Mateo 5:27-28)  Nakita sa tawo  ang
bunga sa iyang pagpakasala apan ang Dios nakita niya ang hinungdan sa
sala.  Ang balaod maoy mousig kanato ug mopakita nga kita sad-an diha sa
atubangan sa Ginoo. Kung supakon sa usa ka tawo ang balaod aduna siyay
tulubagon sa tinugyanan niini. Ug kinahanglan nga iyang pagabayran ang
iyang pagkamasinupakon sa balaod.  Kung atong hunahunaon pag-ayo ang
silot sa paglapas sa tawhanong balaod dili kaayo tantong grabe kung ato
kining  itandi sa  silot sa hilabihan nga pagkabalaan nga Ginoo.  Kay
siya Dios man hangtod sa kahangtoran ang iya usab nga silot hangtod sa
kahangtoran ug ang tawo walay sarang mahimo aron sa pagbayad sa atong
mga sala batok sa Labing Gamhanan nga Dios.


ANG TAWO SAD-AN SA ATUBANGAN SA GINOO


Ang tawo gihimugso nga aduna nay salang daan, ug wala siyay paagi nga
makaluwas sa iyang kaugalingon, ang Ginoo miingon ,"Mausab ba sa
Etiopianhon ang kaitom sa iyang panit? O mahimo ba sa liyopardo ang
pagpala sa iyang mga kabang ? Kon dili, nan kamong nanaad sa pagbuhat ug
daotan angay nang magbuhat sa matarong."( Jeremias 13:23)
Kung ang usa ka tawo nakasala  ug gipasakahan ug sumbong, siya
pagadad-on gayod sa hukmanan sa Huwes aron sa pag-atubang sa salaod nga
iyang nabuhat.  Apan ang atong sala nga nabuhat dili batok sa usa ka
ordinaryong tawo lamang kondili batok kini sa Manghuhukon gayod.   Dili
lang siya tawhanong manghuhukom , kondili usa siya ka Makakagahom nga
Dios, ug mao ang manghuhukom sa tibuok kalibutan. Nan, unsaon man nato
paglingkawas sa Manghuhukom nga kita nakasala man batok kaniya?  Wala
lang nato tagai ug dakong bili ang gahom sa Dios, ug hinuon nagbuhat
kita sigon sa atong kabubut-on ug tungod niini nakasala kita batok
Kaniya sa wala nato pagsunod sa Iyang kabubut-on.
"Nan, mas maayo pa ba kitang mga Judio kay sa mga dili Judio? Dili!
Sumala sa giingon ko na,pulos gigamhan sa sala ang mga Judio ug ang mga
dili Judio.  Sumala sa Kasulatan," Wala gayoy tawo nga matarong, walay
nakasabot , ni nangita sa Dios.  Nangasayop silang  tanan  ug namiya sa
Dios.  Walay nagbuhat ug maayo." Roma 3:9-12) Ug si Apostol Pablo ,
nagpadayon sa pagsulti ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga
kitang tanan nagbarog nga sad-an diha sa atubangan sa Dios.(Roma 3:19)
"Kon moingon kita nga wala kita makasala, gipabakakon nato ang Dios ug
wala nato dawata ang iyang pulong ."( Juan 1:10)


ANG HUSTISYA SA DIOS

Sa dihang atong nasabtan kung unsa ka grabe ang pagpasakit nato sa Ginoo
tungod sa atong mga sala , angayan lang nga bation nato ang kalisang sa
hustisya sa Dios. Unsaon man niya pagpasaylo ang atong mga sala? Tungod
kay ang atong mga sala angayan man nga silotan.  Unsaon man nato
pag-ikyas niining matarong nga silot sa Dios?  Ang Ginoo mosilot gayod
sa mga makasasla. Ang pultahan sa langit serado ug naghulat sa
makalilisang nga adlaw sa paghukom sa Dios. Moabot gayod ang adlaw nga
pagahusgahan na sa Ginoo ang tanang tinago nga hunahuna sa tawo  ug ang
mga binuhatan niini.  Ang adlaw sa paghukom hapit na moabot. "
Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos niana hukman
siya sa Dios." (Hebreo 9:27)
"Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini.
Mikalagiw ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na
kini makakita pag-usab.  Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili
inila, nga nagbarog atubangan sa trono.  Gibukhad ang mga libro, ug may
lain pa gayong libro gibuklad nga mao ang libro sa kinabuhi .  Gihukman
ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro.
Unya ang kadagatan , ang Kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay
nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan .
Unya gitambog ang Kamatayon
ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo .  Kining linaw sa kalayo mao
ang ikaduhang kamatayon .  Ang tanan kansang ngalan wala mahisulat sa
libro sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo."
(Gipadayag 20:11-15)
Ang bunga sa sala mao ang silot nga gikan sa Ginoo.  Kay silotan gayod
sa Dios ang tanang makasasala ngadto sa Imperno.  Pero, di ba ang Dios
mahigugmaon man ug maloloy-on? Tinuod kana, apan ang Dios usab dili
magpakiuyon sa sala." Dili gayod pasagdan sa Ginoo ang makasasala nga
walay silot , kastiguhon gayod sa Dios ang malapason."( Nahum 1:3)
Kung buhian sa usa ka Maghuhukom sa Lungsod ang tanang piniriso niini
aron makalingkawas sa ilang mga sala,  ug moingon siya ,' ako usa ka
mahigugmaon nga maghuhukom mao nga gibuhian ko kamong tanang aron
makalingkawas sa salaod nga  inyong nabuhat, tinud-anay ba nga maayo
siya nga Maghuhukom ? Dili, kay ang tinuod nga maayo nga maghuhukom
mosilot sa tanang masinupakon sa balaod.   Ang Ginoo nga mao ang
Maghuhukom sa tibuok kalibutan mosilot gayod sa tanang makasasala, " Ang
Dios matarong nga maghukom sa walay pihig-pihig silotan gayod niya ang
daotan." ( Salmo 7:11) Angay natong hinumduman kanunay kung giunsa
pagpakita sa Ginoo ang iyang hustisya sa panahon sa baha.
Ug giunsa sa Ginoo, pag-ulan ug kalayo ug sigang bato nga gikan sa
langit alang ngadto sa tawong nakasala, ug giunsa sa kalibutan pag-abli
sa baba niini aron lamyon ang wala motuman sa balaod, ug giunsa
paglubong sa Dios ang dapit nga Nineveh, ug ang silot nga naangkon ni
Ananias ug Sapphira tungod sa ilang paglimbong sa Dios. Ang Ginoo
matarong mao nga makasasala iya gayong silotan. Tungod kay ang Ginoo,
hilabihan nga pagkabalaan ang iya pong silot nga ipahamtang sa tawong
sad-an hilabihan pod kagrabe.  Apan kong ang Ginoo, gamay ra ang iyang
pagkabalaan seguro ang iya pong silot nga ipahamtang sa taong
masinupakon dili pod tingali tantong grabe, kung dili balaan ang Dios ,
malagmit wala silot nga maangkon ang tawong sad-an.  Mao ni ang
hinungdan nga ang mga culto ug ang uban pang mini nga relihiyon wala
motuo nga adunay tinuod nga imperno, tungod kay ang ilang dios -dios ,
dili man balan.  Kong pananglit makasala ka sa usa ka pobre nga tawo,
seguro imo kining malusotan dayon ug malagmit nga wala kay silot nga
madawat, tungod kay pobre ra lagi ug walay ikasukol sa batok kanimo,
apan kong maksala ka sa usa dato kaayo ug inila pa gyod nga tawo sa
katilingban , segurado gayod nga ikaw pagasilotan sigon sa imong
nahimong salaod. Sa maong paagi, ang Ginoo mao ang tag-iya sa tibuok
kalibutan ug hilabihan Niya nga pagkagamhanan ug matarong, mao nga ang
makasala batok kaniya angay gayod nga silotan. Ang Imperno usa ka lugar
nga dili nimo matukib ang kainit sa kayo nga nia niini , diin ang mga
makasasala  mag-antos didto sa samang higayon, ang ilang tibook lawas ug
hunahuna paantoson hangtod sa kahangturan, walay katapusan nga
pag-antos. Sa  atong tawhanong pagkatao dili gayod kita matarong diha sa
atubangan sa Dios sama sa giingon ni Apostol Pablo , Sumala sa Kasulatan
"Wala gayoy tawo nga matarong, walay nakasabot, ni nangita sa Dios,
nangasayop ang tanan ug namiya sa Dios.  Walay nagbuhat ug maayo." (
Roma 3:10-12)
Dili kita mahimong matarong sa pag-obserbar sa mga balaod tungod kay
kita mga masinupakon ug nakasala diha sa Ginoo. Kinahanglan gayod nga
mahimo kitang matarong aron makaadto kita sa langit , kay kong dili kita
matarong malaglag kita padulong sa linaw nga kalayo.


NALUWAS GIKAN SA  SILOT SA DIOS

Ang sagradong silot ug ang panimalos sa Ginoo, ug ang walay katapusang
kamatayon anaa kanato.  Angayan kita sa usa ka makalilisang nga silot
sa  nga mao ang walay katapusang kamatayon.  Kaniadto wala kitay paglaom
nga makabaton sa kaluwasan, tungod kay ulipon kita ni Satanas ug ulipon
sa pagpakasala, ug nagpaabot sa usa ka makalilisang nga silot. Posible
kaha nga dili maluwas ang usa ka makasasala?
Ang makalilisang nga silot napakgang sa paghiabot ni Cristo aron maoy
magpatunga sa Ginoo ug sa tawo aron pagpanalipod sa mga katawhan , ang
silot nabalhin ngadto kaniya, ang paghukom atoa na kaniya, natablaw ang
kasuko sa Dios ngadto sa mga makasasala pinaagi sa dugo nga iyang giula
didto sa kalbaryo ug nabatonan na ang kalinaw sa Ginoo ug sa tawo. Oh,
diba usa kini ka maayong balita?nga ang hustisya sa Dios nga mao ang
kasuko ngadto mga makasasala ug karon ang iyang hustisya natablaw na ug
nahimo ng tigpanalipod sa makasasala.  Angayan lamang nga atong daygon
ang Maayong Balita ug ibalik ang himaya ngadto sa Ginoo sa kaluwasan nga
iyang gihatag kanato ug atong nasabtan nga wala kita maluwas sa atong
mga problema kundili naluwas kita gikan sa kasuko sa Dios.  Kay ang
Kaluwasan, nagpasabot nga naluwas kita gikan sa kasuko sa Ginoo.
1Tesalonica1:10 - Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang Anak
nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit.  Gibanhaw siya sa Dios ug siya
maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios.
Roma 5:9 - Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa
Dios ug busa labi  pa gayong luwason kita niya  karon gikan sa kasuko sa
Dios.


ANG DILI MATARONG GIHIMONG MATARONG

" Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa
mga tawo, ug kini dili pinaagi sa balaod. Gimatud-an kini sa Balaod ug
sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang
pagtuo kang Jesu-Cristo."(Roma 3:21-22)
Ang gahom sa Ebanghelyo makahimo sa usa ka dili balaan ngadto sa
pagkabalaan, ug makahimo kini sa usa ka drug addict, palahubog, kawatan,
pananapaw , ug ang dili matarong ngadto sa pagkamatarong. Atong
hinumduman ang unang milagro nga gibuhat ni Jesus nga mao ang paghimo sa
tubig ngadto sa usa bino. Si Jesus miabot aron sa paghimo sa makasasala
ngadto sa pagkasanto, ug sa mga dili matarong ngadto sa pagkamatarong.
Ug mao kini ang gahom sa Ebanghelyo.a.
"Kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo kay kini mao ang gahom sa Dios  aron
pagluwas sa tanan nga motuo, una sa tanan, sa mga Judio ingon man sa
dili mga Judio .Kay gipadayag sa ebanghelyo ang paagi sa Dios sa
paghimong matarong sa tawo, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan
hangtod sa kataposan. Sumala sa Kasulatan, " Ang gimatarong sa Dios
mabuhi pinaagi sa pagtuo."( Roma 1:16-17)


GITUMAN NI JESUS ANG BALAOD ALANG KANATO

Si Jesus gipanganak nga walay sala nga nasunod gikan kang Adan.  Nahimo
siyang puli sa atong dapit. Ug isip puli sa atong dapit,, iyang gituman
ang balaod nga atong naguba. Ug iyang gitagbaw ang hustisya sa Dios
pinaagi sa iyang singot,luha, kasakit, pag-antos, ug sa Iiyang dugo
natuman ang balaod.
" Ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako  aron pagsalikway sa Balaod ni
Moises ug sa mga pagtulon-an sa mga propeta.  Wala ako moanhi aron
pagsalikway niini, kondili aron paghatag niini sa hustong kahulogan .
Timan-i kini ; samtang may langit pa ug yuta , bisan ang labing gamay
nga kudlit o ang labing diyotay nga bahin sa Balaod , dili  gayod
sayloan  hangtod matuman ang tanan."( Mateo 5:17-18)
Wala kita maghatag ug pasidungog ngadto sa Ginoo sa iyang himaya tungod
kay nagpuyo man kita diha sa pagkamasinupakon sa iyang kabubut-on.  Apan
sa lain nga bahin, si Jesus nga mao ang puli sa atong dapit , mituman sa
kabubut-on sa Amahan ug naghatag ug pasidungog ug himaya ngadto sa Iyang
ngalan  sa Iyang pagtuman sa bulahaton sa Dios.
"Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug
sa paghuman sa bulahaton nga iyang gipabuhat kanako." ( Juan 4:34)
"Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo  daghan ang
nahimong makasasala, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo
daghan  ang gihimong matarong sa Dios. ( Roma 5:19)
'' busa  pinaagi sa usa ka sakripisyo  gihingpit niya hangtod sa
kahangturan  kadtong nahinloan na.''  (Hebreo 10:14)
" Natapos Na." ( Juan 19:30)
" Gipasindunggan  ko ikaw dinhi sa kalibutan ug gihuman ko ang imong
gipabuhat kanako."
( Juan 17:4)


ANG PAGBALHIN SA PAGKAMATARONG NI KRISTO

Ang pagbalhin sa pagkamatarong ni Cristo ngari kanato.  Didto sa krus
gibayran ni Jesus ang atong mga sala ,imbes kita unta ang angayan nga
bitayon sa krus tungod kay kita man ang nakasala apan giluwas kita niya
sa dakong silot pinaagi sa iyang kamatayon ngadto sa krus.  Mao nga ang
iyang pagkamatarong nabalhin ngari kanato sama nga ang atong mga sala
nabalhin ngadto kaniya mao iya kining gibayran pinaagi sa iyang dugo. Ug
karon nahimo kitang matarong, apan kini nga pagkamatarong wala nagagikan
kanato kondili gikan kini kang Cristo nga mao ang atong Manluluwas.
Tungod kay ang Anak sa Dios, putli, ug walay sala, gikuha niya ang atong
mga sala ug iya tang gihinloan pinaagi sa iyan g dugo, mao nga ang iyang
pagkamatarong ug pagkabalaan nabalhin ngari kanato.
Kita misupak sa balaod sa Dios ug angayan lang nga kita tungluhon tungod
sa atong bati nga binuhatan,  apan si Jesus iyang gituman ang balaod  ug
angayan lang siya sa tanang panalangin. Apan ang tunglo ug ang
panalangin nagkaambitay, ang tunglo nga alang lang unta kanato nakaambit
si  Cristo ug iya kining gibayran ngadto sa krus, ug kita usab nakaambit
sa panalangin nga alang lang unta ni Cristo kay siya putli man ug walay
sala.. Higala, ang hustisya sa Dios nga mao unta ang dakong babag sa
kaluwasan sa tanang nakasala , karon dili na kini babag pa.  Tungod kay
ang makasasala gipasaylo na ug gimatarong na siya pinaagi sa dugo ni
Jesu-Cristo!
"Walay sala si Cristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron
kita, sa atong pagkahiusa kaniya, makaambit sa pagkamatarong sa Dios." (
2 Corinto 5:21) Sama usab sa basahon sa Roma 4:23-24, ang Apostol
nagsulat..." .........wala isulat alang lamang kaniya . Gisulat kini
alang usab kanato nga himoong matarong, kay nagtuo man kita kaniya nga
nagbanhaw kang Jesus nga atong Ginoo."
"oh.. dongga ang hilak sa nagpakiluoy!  Unsa ba ang buot ipasabot niini?
Ginoo ko! Ginoo ko! nganong sa imong kasuko gibiyaan mo man ako? Tungod
ba kini sa akong sala batok Kaniya, nga siya nakaambit nga unta wala man
siya makasala  sukad pa kaniadto; tungod kay ang sala sa makasasala iya
man kining binuhatan."
Si Cristo dili sad-an ug dili gayod mahitabo nga siya makasala.  Apan
giisip siyang sad-an kay siya man ang nibarog sa atong luna isip sad-an
. Tinood, nga wala lang siya isipa nga usa ka makasala kondili isip siya
nga nakasala gayod sa sala nga dili makita.  Usa kini nga kahibulongan
nga buhat.  Ang usa ka walay sala nahimong sad-an, ug didto sa Harden sa
Gethsemane, siya nagpaagas ug singot nga dugo, ug puno sa pag-antos siya
gilansang didto sa krus. Sa panahon sa kangitngit siya nag-antos sa
kapait, pag-antos nga dili nato matukib. Nasayod kita nga iyang gidawat
ang tanang paghusga gikan sa mga baba sa mga tawo, kay kini nahisulat,"
kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal". Nahibalo kita nga
iyang gidawat ang tanang pagpakauwaw tungod ug alang
kanato. Angayan lang nga maghilak ang atong mga kasingkasing, ilabi na
kadtong gilud-an ang nawong ni Jesus .  Mao kadtong pinakabati nga
buhaton ngadto sa usa ka balaan nga tawo.  Mao kini ang gugma ni Cristo
ngadto sa mga magtutuo.  Aron mahimo kitang matarong diha sa Dios
pinaagi kaniya. Mao kini ang pinakabug-at nga pulong, kinsa man kaha
kanato ang makatugkad  niini. Giingon nga "gihimo kitang matarong,  ug
dili lang na, "gihimo kitang matarong diha sa Ginoo". Mao kini ang
pinakadakong misteryo.  Ang pagkamatarong ni Adan didto sa Harden
hingpit, apan mao kadto ang tawhanong pagkamatarong, apan ang ato,
pagkamatarong diha sa Ginoo.  Ang tawhanong pagkamatarong mapukan da,
apan ang magtutuo aduna siyay diosnong pagkamatarong nga dili gayod
mapukan.!


NALUWAS PINAAGI SA GRASYA LAMANG

Hapit ang tanan nga miingon nga sila kristohanon, nagtuo nga ang
kaluwasan pinaagi ra gyod sa grasya.  Apan adunay  daghan nga mga
Magwawali  nga naghisgot sa grasya sa Ginoo,  nga kung imong tinuon
pag-ayo ang grasya nga ilang giingon adunay kauban nga buhat ug kini
dili na nato matawag nga grasya."
"Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios.  Dili kini
inyong buhat kondili gasa sa Dios.  Busa walay makapasigarbo niini
sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot."
( Efeso 2:8-9)
Dunay uban nga misulay sa paghupot sa kaluwasan diha sa grasya apan
inubanan sa mga ceremonyas; apan dili kini moubra. Ikaw kristonahon kun,
gi-kompirmahan ug mao ang hinungdan nga ikaw makadawat sa "balan nga
sakrament" ug kaha ikaw gibunyagan ug nagpasakop sa usa ka simbahan ,
apan dili kini grasya higala, ikaw nagsalig sa imong buhat  alang sa
imong kaluwasan.  Ang kaluwasan gihatag  ngari kanato, ug wala ta
maghago niini.  Ang Ginoo wala makautang ngari kanato maski gamay., mao
nga ang kaluwasan dili premyo kondili  "grasya".  Ang grasya usa kini ka
pabor gikan sa Dios, ug kini libre, wala nato hago-e.  Tanang butang nga
imong gihaguan dili matawag nga grasya. Ang tawo nga naghunahuna nga
angayan siya sa kaluwasan sa Dios wala motuo sa grasya, sama nga kong
ang tawo nagtuo nga ang iyang pagdawat sa Ginoo nagdepende sa iyang
nahimo wala gihapon siya motuo sa grasya.
Daghang mga kristohanon nga nagtuo nga sila naluwas pinaagi sa ilang
pagtuo diha  sa Ginoo. Nan, kong kini tinuod, adunay ikapanghambog ang
tawo mahitungod sa iyang "pagtuo"sa Ginoo alang sa iyang kaluwasan.
Apan si Apostol Pablo nagpadayon sa pag-ingon," kini nga pagtuo dili
kini inyong buhat kondili gasa sa Dios.".
Higala, sabta pag-ayo, kini nga pagtuo dili kini bunga sa kagawasan sa
tawo o kaha sa iyang pagdawat kang Jesu-Cristo , apan kini libre nga
gasa gikan sa Ginoo.
"Gipasikad niya sa iyang kaluoy ang iyang pagpili kanila, dili sa ilang
nahimo. Kay kon gipasikad pa sa Dios ang iyang pagpili sa nahimo nila,
ang kaluoy dili na tinuod nga kaluoy.(Roma 11:6) Ang "pagtuo' sayon ra
kaayo mao kini ang atong pagsalig sa pagkamatinud-anon sa Dios, ang
pagsalig diha sa mga saad sa Dios, kay kung siya ang mosaad  makalaum
kita nga iya gayod kanang mutomanon .  Kini ang pagtug-yan nato sa atong
tibuok nga pagkatawo ngadto sa Ginoo ug sa iyang mga gipamulong. Mao
kini ang 'pagtuo' , ug ang kada tawo nga aduna niini hingpit siyang
gimatarong.
Ang paghihulsol mao ang pagbiya sa atong sala nga atong gipangga
kaniadto, ug atong ipakita ang atong tinud-anay nga pagbasol, pinaagi sa
dili na pagbuhat sa ingon.
"Sa akong mga kamot wala akoy ikadalit
     kanimo lamang ako misalig
         hubo ako nga midangop alang sa imong kaluoy
               mahinampon nga nagpaabot sa imong grasya
   Hinlui ako O Dios, akong Manluluwas aron ako dili mamatay."
(gikan sa alawiton nga "Rock of Ages" kay A.M. Toplady 1740-78)
Nakasala ako kanimo - kanimo lamang  ug nabuhat ko ang giisip mong
daotan . Busa husto ka sa imong paghukom kanako  ug sa imong pagsilot
kanako, gipakita mo ang imong pagkamatarong .  Daotan ako sukad ako
mahimugso; ug makasasala sukad ako ipanamkon."(Salmo 51:4-5)


HILAK SA IYANG KALUOY IMBES SA IYANG SILOT

May duha ka tawo nga nangadto sa Templo aron pag-ampo ; ang usa Pariseo
ug ang usa kobrador sa buhis.  Ang Pariseo naglain pagtindog ug
nag-ampo, Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili limbongan , ug
dili himbayi sama sa uban; nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama
nianang kobrador sa buhis.  Nagpuasa akog duha ka adlaw matag semana ,
ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot.' Apan ang kobrador
sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit ;
nagpamukpok siya sa iyng dughan  ug nag-ingon , " O Dios, maluoy ka
kanako nga usa ka makasasala! ' Unya miingon si Jesus , "Sultihan ko
kamo nga ang kobrador sa buhis , ug dili ang Pariseo, mao ang
gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila.  Kay ang tanan nga
magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos , ug ang tanan nga magpaubos sa
iyang kaugalaingon ipatass.
( Lucas 18:10-14 )
Kini nga pasumbingay ni Jesus , atong makita nga ang usa ka relihiyoso
nga tawo , matarong lamang siya sa iyang kaugalingong panan-aw, ug sa
panan-aw sa uban nga tawo.  Gipasegarbo niya pag-ayo ang iyang
kaugalingon ug kampanti kaayo siya nga miduol sa Ginoo.  Kining iyang
pagbilib ug maayo sa iyang kaugalingon maoy iyang gisaligan sa iyang
binuhatan ngadto sa Ginoo.. Ang iyang pag-ampo usa ka pag-ampo sa
paghatag ug pasalamat aron iyang ipataas ang iyang kaugalingon ug ang
iyang mga binuhatan.  Apan sa lain nga bahin, ang kobrador sa buhis
nagbarog nahalayo sa altar kay iyang nahunahuna nga dili siya angayan
mopaduol sa Dios tungod sa kangil-ad sa iyang binuhatan.  Ang iyang
pag-ampo hamubo lamang apan lahi sa Pariseo.  Nagpangurog siya diha sa
atubangan sa Dios kay iyang nahunahuna nga angayan siya sa silot sa
Dios. Samtang diha siya sa presensiya sa Makagagahom ug Balaan nga Dios
iyang nakita ang iyang pagkamakasasala.  Nagpangurog siya sa kahadlok
iyang gipukpok ang iyang dughan samtang iyang nahunahuna nga siya sad-an
gayod , hugaw, ug angayan lang sa kasilag sa Ginoo.Ang iyang gibuhat usa
ka tinud-anay nga paghinulsol sa sala, mihilak siya alang sa kaluoy sa
Ginoo imbes sa iyang silot.
Ug sa pagtimbang ni Jesus ang kobrador sa buhis ang gimatarong ug miadto
sa langit ug dili ang relihiyoso nga Pariseo. Kay si bisan kinsa nga
magpaubos sa iyang kaugalingon diha sa atubangan sa Dios , siya ipataas
gayod niini.  Ang kobrador sa buhis wala maluwas pinaagi sa iyang
pagpataas sa iyang kamot, pagduol sa atubangan sa altar, sa sunod sunod
ug ampo, apan pinaagi sa iyang paghilak ngadto sa Ginoo sa iyang
tinud-anay gayod nga paghinulsol.
Ug karon sa pagtapos ning atong gitun-an, akong gipaningkamotan pag-ayo
sa pagpasabot kaninyo
ang "Mahimayaong Mensahe sa Ebanghelyo O Maayong Balita"  sa pinakasayon
nga paagi aron kini masabtan. Ug karon mahimo kanang higala sa Ginoo
imbes iyang kaaway.  Ug ugaling ikaw natandog niini o nakombikto sa
imong mga sala nga nabuhat batok kaniya , ayaw pag-usik sa panahon
,lakaw sa imong lawak , sirad-i kini  ug hilak ngadto sa Dios , ug
isugid ang imong mga sala  ngadto kaniya .  Salig sa atong  Ginoong
Jesus , sa iyang gibuhat didto sa krus alang sa kaluwasan.  Ug karon
aduna kanay kalinaw diha sa Ginoo, sa diin ang kalibutan dili makahatag
kanimo niini, ug dili kini makuha kanimo ni bisan kinsa nga tawo. Ug
karon aduna kanay kagutom ug kauhaw sa pagkamatarong sa Dios, ug dakong
tinguha sa pagtuon sa iyang pulong, pakig-estorya kaniya pinaagi sa
pag-ampo. kay ang Ginoo nga halayo, mahimo nimong Langitnong Amahan.. .

"Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi . Ang moari kanako dili na
gayod gutomon; ang mutuo kanako dili na gayod uhawon "( Juan 6:35)
".Ang giuhaw kinahanglan moari kanako ug moinom. Sumala sa giingon sa
kasulatan, Gikan sa kasingkasing niya nga motuo kanako magdagayday ang
mga sapa sa tubig nga naghatag ug kinabuhi.",
(Juan 7:37-38)

Basaha ang pulong sa Dios matag-adlaw isip imong ispirituhanong pagkaon
,tambong ug simbahan nga nagtudlo sa pagkabalaan sa Dios, simbahan nga
wala mouyon sa sala.(  Gidasig ko ikaw sa pagsulat ngari kanamo ug kami
mohatag kanimo sa mga pangalan sa maayong simbahan nga anaa mahiluna sa
inyong dapit.)


ANG KASILAG SA GINOO ALANG SA DILI MOTUGYAN SA ILANG KAUGALINGON NGADTO
KANIYA

Juan 3:36  -    Ang motuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili
motuo sa Anak dili makabaton sa kinabuhing dayon; hinunoa, kaligutgotan
siya sa Dios hangtod sa kahangtoran."
Kong wala ka mosalig sa gibuhat sa Ginoo alang sa imong kaluwasan , Siya
miingon sa Isaias 13:9-, "Moabot  gayod ang adlaw sa GINOO , pintas ug
inubanan sa hilabihang kapungot , aron paggun-ob sa kalibotan ug
paglaglag sa mga makasasala."
Roma 1:18 - Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa
pagkadili diosnon ug sa pagkadaotan sa mga tawo, kansang mangil-ad nga
pagkinabuhi nagsanta sa kamatuoran."


KUNG NANGANDOY KA NGA MOPAAMBIT SA TINUOD NGA EBANGHELYO ,GIDASIG KO
IKAW SA PAGHIMO UG DAGHANG KOPYA NIINI NGA BASAHON UG IPANGHATAG NGA
LIBRE NGADTO SA MGA KATAWHAN.  PALIHUG AYAW USBA ANG SULOD NIINING
MENSAHE.  NAGKINAHANGLAN USAB KAMI UG MGA KRISTOHANONG ANDAM MOHUBAD
NIINING BASAHON SA "MAHIMAYAONG MENSAHE SA EBANGHELYO" NGADTO SA
LAIN-LAING PINULONGAN.  PALIHOG SULATI KAMI SA MGA MUSONUD NGA ADDRESS.


UG ALANG SA LIBRENG BASAHON ARON MOTUBO SA IMONG PAGTUO DIHA SA GINOO
SULATI KAMI NING MAONG ADDRESS.


http://www.sounddoctrine.net/